Struktura akcjonariatu

Według stanu na dzień 30 września 2017 r. oraz na datę zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji struktura akcjonariatu Jednostki dominującej przedstawiała się następująco:

Podmiot Liczba akcji Liczba głosów %posiadanego kapitału %posiadanych praw głosu
Nutra sp. z o.o. 8 200 000 8 200 000 67,88% 67,88%
Lycotec Ltd 1 580 000 1 580 000 13,08% 13,08%
CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 740 000 740 000 6,13% 6,13%
Pozostali 1 560 000 1 560 000 12,91% 12,91%
RAZEM 12 080 000 12 080 000 100,00% 100,00%