Struktura akcjonariatu

Według stanu na dzień 31 marca 2017 r. oraz na datę zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji struktura akcjonariatu Jednostki dominującej przedstawiała się następująco:

Podmiot Liczba akcji Liczba głosów %posiadanego kapitału %posiadanych praw głosu
Nutra sp. z o.o. 8 200 000 8 200 000 68,43% 68,43%
Lycotec Ltd 1 580 000 1 580 000 13,19% 13,19%
CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 740 000 740 000 6,18% 6,18%
Inwestorzy prywatni 1 462 659 1 462 659 12,21% 12,21%
RAZEM 11 982 659* 11 982 659 100,00% 100,00%
 
*akcje objęte na 31.03.17. Na datę bilansową w KRS zarejestrowanych było 8,2 miliona akcji.