2021-08-16 21:40:00 Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kwartał 2021 r. zakończony 30 czerwca 2021 r. Czytaj więcej
2021-05-20 17:00:00 Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2021 r. Czytaj więcej
2021-05-10 23:30:00 Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 r. zakończony 31 marca 2021 r. Czytaj więcej
2021-03-23 10:00:00 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. Czytaj więcej
2021-03-23 09:30:00 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. Czytaj więcej
2021-03-23 09:00:00 Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. Czytaj więcej