2020-06-29 09:00:00 Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 r. zakończony 31 marca 2020 r. Czytaj więcej
2020-03-20 09:00:00 Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. Czytaj więcej
2020-03-20 09:00:00 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. Czytaj więcej